Obchodné podmienky | MyStay

Obchodné podmienky

Posledná aktualizácia: 01. 09. 2020

Tyto Všeobecné licenční podmínky (dále jen „VLP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost MyStay s.r.o., IČO: 037 70 010, DIČ: CZ03770010, se sídlem Korunovační 704/14 , Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 294381, jako poskytovatel licence (dále jen „MyStay“ nebo „Poskytovatel“) a na straně druhé je nabyvatel licence, provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen „Nabyvatel“).

2. Předmět VLP

 2.1. Poskytovatel prohlašuje, že je vlastníkem majetkových práv k software, kterým je systém „MyStay“ (dále jen „Systém MyStay“ nebo jen „Systém“) a že je oprávněn poskytnout Nabyvateli právo Systém MyStay užívat.

2.2. Nabyvatel je provozovatelem ubytovacího zařízení.

2.3. Vyjádřením souhlasu Nabyvatele s těmito VLP dochází k uzavření licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, na základě které Poskytovatel Nabyvateli poskytuje oprávnění k výkonu práva užívat Systém MyStay v rozsahu a za podmínek stanovených (dále jen „Licence”) a Nabyvatel se zavazuje hradit za to Poskytovateli odměnu stanovenou v objednávkovém formuláři (dále jen „Formulář”), který je nezbytnou součástí těchto obchodních podmínek a to v případě používání placené verze. (dále také jen „Spolupráce“ nebo „Licenční smlouva“).

3. Specifikace Systému MyStay

 3.1. Systém MyStay je softwarem skládající se z hotelového pobytového webu (dále jen „Pobytový Web“), z MyAdmin systému (dále pouze „MyAdmin“) určeného především k administraci a správě profilu Nabyvatele v Systému MyStay  a dále na vyžádání MyStay mobilní aplikace (dále jen „Aplikace“) obsahující profil Nabyvatele, běžící na mobilních zařízeních s platformami Android OS a iOS. Další informace o Systému MyStay jsou uvedeny na webové stránce www.gomystay.com. Z MyAdmin je možné posílat SMS a emaily hostům. Nabyvatel může posílat neomezený počet SMS z MyAdmin.

3.2. Systém je dostupný v anglické verzi, další jazykové verze budou Nabyvateli nabídnuty průběžně při rozšíření Systému za poplatek.

3.3. Systém je nabízen ve verzi FOREVER FREE, STANDARD UPSELL, STANDARD CHECKIN, STANDARD CHECKOUT. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel Systém neustále vyvíjí, může jej aktualizovat a jeho vlastnosti vč. názvu Systému se tak mohou kdykoliv a bez nutnosti souhlasu Nabyvatele měnit. Poskytovatel však bude Nabyvatele o změnách v Systému vždy informovat.

3.7. Předmětem licence dle těchto VLP je Systém ve verzi FOREVER FREE, STANDARD UPSELL, STANDARD CHECKIN, STANDARD CHECKOUT . Smluvní strany mohou verzi uvedenou v předchozí větě samostatnou dohodou kdykoli změnit.

3.8. Nabyvatel je v rámci své licence oprávněn užívat pouze svůj vlastní profil v Systému a dále svůj účet MyAdmin.

4. Licenční podmínky

 4.1. Poskytovatel poskytuje vyjádřením souhlasu Nabyvatele s těmito VLP Nabyvateli oprávnění k výkonu práva Systém užívat, a to za podmínek uvedených v tomto článku VLP (Licence).

4.2. Licence se uděluje na dobu trvání Licenční smlouvy. Nabyvatel je oprávněn Systém užívat vytvořením vlastního profilu v souladu s rozhraním Systému v příslušné verzi. Nabyvatel není oprávněn Systém jakkoli upravovat či měnit, s výjimkou nastavení, které umožňuje samotný Systém.

4.3. Licence se uděluje jako nevýlučná a nevýhradní, tj. Poskytovatel je oprávněn Systém užívat i sám nebo poskytnout oprávnění k jejímu užití jakékoli třetí osobě.

4.4. Nabyvatel není oprávněn udělovat k užití Systému podlicenci třetím osobám, ani těmto jiným způsobem poskytnout či zpřístupnit Systém; to neplatí pro zpřístupnění Systému hostům ubytovacího zařízení Nabyvatele či jeho zaměstnancům, což vyplývá ze samotné povahy Systému.

4.5. Nabyvatel se zavazuje šířit Systém mezi hosty svého ubytovacího zařízení a to všemi dostupnými propagačními prostředky, především odkazem v rezervačním emailu, vítacími sms, pomocí plakátků na recepci a dalších, které s Poskytovatelem uznají za vhodné.

4.6. Licence dle tohoto článku se vztahuje na Systém vždy v příslušné Nabyvatelem zvolené verzi. Licence se vztahuje také na všechny budoucí úpravy, modifikace a rozšíření příslušné verze Systému, ke kterým v průběhu trvání Licenční smlouvy dojde.

4.7. Pokud Nabyvatel prostřednictvím příslušné funkce do svého profilu v Systému vloží jakýkoli obsah, zavazuje se zajistit, že je k takovému nakládání s obsahem plně oprávněn a odpovídá Poskytovateli za veškerou škodu, která mu porušením této povinnosti vznikne. Je tomu tak i v případě, kdy Nabyvatel použije dopředu vygenerovaný obsah Systémem, který autorizuje. Nabyvatel zároveň k užití veškerého takového obsahu poskytuje Poskytovateli bezúplatnou licenci na dobu neurčitou, a to za účelem integrace obsahu do Systému. Pokud jsou obsahem obecné informace o ubytovacím zařízení a jeho okolí, je licence Poskytovateli poskytována za účelem jakékoli integrace do Systému, tedy také do profilů jiných osob.

4.8. Jestliže Nabyvatel užívá FOREVER FREE, STANDARD UPSELL, STANDARD CHECKIN, STANDARD CHECKOUT  verzi Systému, sám si zajišťuje správu svého profilu, pokud není dohodnuto jinak.

 5. Licenční odměna a platební podmínky

5.1. Výše odměny dle článku 2.3. ve verzi STANDARD UPSELL stojí 1,5 Euro za měsíc za hotelový pokoj, s minimálním plněním 15 Euro za měsíc pro zařízení s 1-10 pokoji a 30 Euro pro zařízení s 11 – 20 pokoji, dále STANDARD CHECKIN stojí 2 Euro za měsíc za hotelový pokoj, s minimálním plněním 20 Euro za měsíc pro zařízení s 1-10 pokoji a 40 Euro pro zařízení s 11 – 20 pokoji a STANDARD CHECKOUT stojí 2,5 Euro za měsíc za hotelový pokoj, s minimálním plněním 25 Euro za měsíc pro zařízení s 1-10 pokoji a 50 Euro pro zařízení s 11 – 20 pokoji.  Verze FOREVER FREE se poskytuje zdarma.

5.2. Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit zasláním jeho nové verze Nabyvateli, přičemž nově zaslaný Ceník nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl Nabyvateli doručen; pokud má Nabyvatel odměnu zaplacenou předem, použije se nový Ceník teprve na odměnu za nejbližší doposud nezaplacené fakturační období. V případě, že dojde ke zvýšení licenční odměny, může Nabyvatel do 7 dnů od doručení nového Ceníku Spolupráci s účinností ke dni zvýšení licenční odměny vypovědět.

5.3. Ve verzích STANDARD je Nabyvateli dán 14 dní zdarma trial období pokud není stanoveno jinak, které začíná běžet okamžikem odesláním Formuláře na webu, pokud není stanoveno jinak.

5.4. Po uplynutí zdarma trial období dle článku 5.3. se Nabyvatel rozhodne, zda-li Systém bude nadále využívat za cenu stanovenou v článku 5.1. dle zvolené verze nebo přejde na verzi FOREVER FREE, pokud není stanoveno jinak.

5.5. Měsíční platba dle článku 5.1. v příslušné verzi začíná okamžikem ukončení free trialu dle článku 5.3. pokud se Nabyvatel rozhodne pro jednu z verzí STANDARD.

5.6. Licenční odměna bude Nabyvateli strhávána pravidelně z platební karty, pokud se strany nedohodnou jinak. První platba Odměny se začne strhávat následujícího dne od podpisu Formuláře. Nabyvatel se zavazuje hradit licenční odměnu měsíčně, čtvrtletně nebo ročně předem, na základě vybrané platební metody a to vždy ke stejnému dni v měsící jako byla provedena první platba. Odměna se platí dopředu, vždy nejpozději poslední den kalendářního měsíce před měsícem použití Systému. Odměna je fixní dle objednávkového formuláře.

5.7. Na základě předchozí dohody Smluvních stran si může Nabyvatel předplatit odměnu také na delší časové období, a to za zvýhodněných podmínek.

5.8. Cena za jednu SMS je závislá na zemi respondenta, aktuální ceník je k nahlédnutí v MyAdmin sekci Billing. Cena se může měnit v závislosti na aktuálních cenách poskytovatele SMS. Nabyvatel si vždy koupí pomocí své platební karty kredit v MyAdmin v sekci Billing. SMS se budou odečítat ze zakoupeného kreditu. Před vyčerpáním kreditu bude Nabyvatel upozorněn emailem na nízký kredit. Při nedostatku kreditu nebudou odesílány žádné SMS. Jedna SMS má 159 znaků.

5.9. Výše odměny uvedená v Ceníku je vždy bez DPH, není-li výslovně stanoveno jinak. DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy.

5.10. V případě prodlení Nabyvatele s úhradou licenční odměny je Poskytovatel oprávněn bez dalšího změnit verzi Systému na verzi FOREVER FREE, a to až do okamžiku úhrady všech dlužných částek Nabyvatelem.

5.11. Pokud má Nabyvatel zájem o napojení, může využít integraci přes dostupné integrované partnery a to zadarmo nebo za úplatek podle aktuálního ceníku Poskytovatele. Pokud není integrace na vyžadovaného partnera v Systému dostupná, jeho dostupnost, možnost integrace a cenu je nutné ověřit s partnerem a Poskytovatelem.

 6. Sleva v případě celkové nefunkčnosti Systému

6.1. Poskytovatel garantuje 98% dostupnost Systému ročně. V případě výskytu celkové nefunkčnosti Systému nad garantovanou dostupnost, má Nabyvatel nárok na dodatečnou slevu ze skutečně uhrazené měsíční licenční odměny ve výši odpovídající době výskytu celkové nefunkčnosti Systému v měsíci, za který se licenční odměna platí.

6.2. Za celkovou nefunkčnost Systému se pro účely tohoto článku Podmínek považuje takový stav Systému, kdy Systém Nabyvatel a hosté jeho ubytovacího zařízení nemohou vůbec užívat z důvodů na straně Poskytovatele; nemožnost užívat pouze některé funkce Systému se za celkovou nefunkčnost nepovažuje.

 7. Aktualizace Systému a uživatelská podpora

 7.1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat pravidelné základní aktualizace Systému vydávané za účelem zlepšení jeho funkcí a odstranění případných chyb. Poskytovatel se dále zavazuje po dobu trvání Spolupráce odstraňovat případné Nabyvatelem nahlášené chyby Systému, a to v přiměřených lhůtách. Rozšíření systému či nové funkce (dále jen ,,Upgrade”) nejsou součástí základní aktualizace Systému. Nabyvatel je oprávněn Upgrade poptat a za poplatek využívat.

7.2. Nabyvateli je poskytována základní uživatelská podpora, a to prostřednictvím emailu cus@mystay.cz, na který Nabyvatel směřuje všechny své dotazy a připomínky. Verze STANDARD obsahují jednorázovou podporu ve výši 30 minut při spuštění Systému a technickou podporu ve výši 30 minut měsíčně. Nevyčerpané minuty se nepřenášejí do dalšího měsíce. Podpora je poskytována přes emaily a telefony. Verze FOREVER FREE nezahrnuje podporu nastavení systému ani měsíční podporu. V případě, že nabyvatel přesáhne stanovený limit podpory uvedenou v tomto odstavci cena navíc je 20 Euro bez DPH za 30 minut.

7.3. Nárok na uživatelskou podporu má Nabyvatel pouze v době užívání placené verze Systému. Nabyvatel má nárok na poskytování uživatelské podpory pouze v době kdy nemá vůči Poskytovateli žádné závazky po splatnosti.

7.4. Cena za základní aktualizace Systému a uživatelskou podporu dle tohoto článku v rozsahu cl. 7.2. je obsažena v licenční odměně pro verze  STANDARD.

 8. Další práva a povinnosti Smluvních stran

 8.1. Poskytovatel neodpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Nabyvateli v souvislosti s užíváním Systému či v souvislosti s nemožností jejího užívání.

8.2. Smluvní strana může užít název druhé Smluvní strany, její logo či jiný obdobný obsah k marketingovým účelům i bez s předchozího souhlasu druhé Smluvní strany.

8.3. Poskytovatel není odpovědný za zásahy do Systému ze strany internetových obchodů App store a Google Play.

8.4. Poskytovatel není odpovědný za výpadky třetích stran.

8.5. Nabyvatel se zavazuje poskytnout ve svém profilu svým uživatelům speciální nabídky, benefity a slevové kupóny, kterým bude zvýhodňovat uživatele Systému.

8.6. Poskytovatel je oprávněn vkládat pro uživatele zvýhodňující celosvětové i regionální nabídky, kupóny a slevy pro hosty.

8.7. Nabyvatel souhlasí s ukládáním statistik používanosti Systému hosty a jejich anonymním zpracování a případnému použití Poskytovatelem pro účely zkvalitňování Systému a služeb Poskytovatele. Poskytovatel zaručuje bezpečnost veškerých údajů o hostech a komunikaci uložených v Systému.

8.8. Veškerá komunikace s Nabyvatelem bude vedena skrze jeho emailovou adresu, telefonní kontakt, uvedeným v kontaktním Formuláři nebo přes chat Poskytovatele.

9. Trvání Licenční smlouvy

9.1. Kterákoli strana může Licenční smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to písemnou výpovědí s okamžitou výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Poskytovatel nemá povinnost odměnu z předplacené dlouhodobé Licence vracet. V případě nezaplacené odměny dlouhodobé Licence má Nabyvatel povinnost zbylou odměnu za nevyčerpané měsíce doplatit.

9.2. Za dlouhodobou Licenci se považují jakékoliv licence s delší než s měsíční platností.

 10. Zpracování osobních údajů

 10.1. Poskytovatel coby zpracovatel bude pro Nabyvatele coby správce zpracovávat osobní údaje klientů, kterým Nabyvatel nabízí či poskytuje ubytování (dále jen „Klienti“), dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dle ustanovení níže. Předmětem tohoto čl. 10 je úprava poměrů mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem při zpracování osobních údajů prováděném při poskytování služeb dle článku 10.2 níže.

10.2. Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat za účelem poskytnutí základních služeb, tj. uvítání hosta v hotelu před jeho příjezdem, check inu před příjezdem a checkoutem, marketingové nabídky hotelu pro zpříjemnění pobytu hosta, přímé komunikace s hosty přes komunikační kanály uvnitř platformy od rezervace až několik dní do odjezdu hosta, získání zpětné vazby v reálném čase a ratingu služeb a kvality hotelu, a služby související.

10.3. Poskytovatel prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů zavedl taková technická a organizační opatření, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

10.4. Data jsou automaticky Poskytovatelem zpracována v produktech, které poskytují třetí strany, jako je Google, Amazon, Nexmo a Messente.

10.5. Poskytovatel zahájí zpracování osobních údajů pro účely vymezené v čl. 10 odst. 2 výše hned poté, co mu budou Nabyvatelem, anebo jím pověřenou osobou, předány. V průběhu dalšího plnění povinností dle nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami bude Poskytovatel vázán dokumentovanými pokyny správce.

10.6. Poskytovatel bude Nabyvatele neprodleně informovat, bude-li mít za to, že pokyn správce porušuje GDPR nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů.

10.7. Poskytovatel bude pro Nabyvatele osobní údaje zpracovávat po dobu poskytování služeb dle čl. 10.2 výše.

10.8. Po ukončení poskytování služeb dle čl. 10.2 výše Poskytovatel osobní údaje Klientů, které bude mít k dispozici a ve vztahu ke kterým bude vystupovat výhradně jako zpracovatel, vymaže. Za vymazání se považuje i provedení (nevratné) anonymizace osobních údajů.

10.9. Poskytovatel je oprávněn oslovit koncového uživatele s nabídkou dalších služeb, případně jej požádat o souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za účelem další obchodní činnosti Poskytovatele.

10.10. Poskytovatel může do zpracování osobních údajů zapojit i další zpracovatele; informace o dalších zpracovatelích, včetně jejich funkce a místa výkonu činnosti, je zde. Bude-li chtít Poskytovatel zapojit dalšího zpracovatele, 30 dní před plánovaným zapojením dalšího zpracovatele to oznámí Nabyvateli a předloží mu popis dalšího zpracovatele (jeho zkušenosti a míru zabezpečení) a popis činností, které má další zpracovatel vykonávat. Nabyvatel má právo vznést vůči zapojení dalšího zpracovatele námitku jen tím, že odstoupí od smlouvy s Poskytovatelem (od těchto Obchodních podmínek), což může učinit nejpozději do 40 dní poté, co byl informován o plánovaném zapojení dalšího zpracovatele.

10.11. Poskytovatel je povinen smluvně uložit dalšímu zpracovateli stejné povinnosti, jaké má on sám na základě této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje dodržovat podmínky zapojení dalších zpracovatelů dle odst. 2 a 4 čl. 28 GDPR.

10.12. Strany jsou si vědomy toho, že zaměstnanci Poskytovatele, či další osoby, které jsou na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem oprávněné zpracovávat pro něj osobní údaje, jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům.

10.13. Pro zpracování osobních údajů prováděných na základě této smlouvy (Obchodních podmínek) Poskytovatel ve smyslu čl. 32 GDPR přijme a zajistí trvání takových organizačních a technických opatření, které zajistí úroveň zabezpečení odpovídající riziku pro práva a svobody osob, jejichž osobní údaje budou zpracovávány. Poskytovatel například zabezpečí osobní údaje pomocí přístupu k serverům pouze na základě SSH certifikátů, pro umístění databáze použije službu Amazon Web Service, anebo hesla hashuje pomocí funkce BCRYPT.

10.14. Poskytovatel je povinen po dobu zpracování osobních údajů zohledňovat jeho povahu. Nabyvateli je nápomocen, v rozsahu, v jakém to je při zohlednění role Poskytovatele možné, pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. GDPR, a, při zohlednění povahy zpracování a Poskytovateli dostupných informací, mu je nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle č. 32 až 36 GDPR.

10.15. Poskytovatel, v rozsahu, v jakém to je při zohlednění role Poskytovatele možné, poskytne Nabyvateli informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 GDPR. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů Poskytovatel umožní a bude se podílet, pokud o to Nabyvatel požádá, jednou za kalendářní rok audit, včetně inspekce, prováděné Nabyvatelem nebo jiným auditorem, kterého Nabyvatel pověří. Poskytovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit provedení auditu či inspekce dle výše nákladů, které mu kvůli nim vzniknou, o čemž bude Nabyvatele včas informovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout Nabyvatelem pověřenou osobu, pokud dle odůvodněného názoru Poskytovatele bude např. k provedení auditu či inspekce nezpůsobilá, nebude nezávislá, či bude soutěžitelem Poskytovatele.

 11. Rozhodné právo a soudní pravomoc

 11.1. Tyto VLP a vztahy s ní související se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.

11.2. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou nebo právními vztahy, které jsou odvislé od této Smlouvy (včetně závazků k náhradě škody vzniklé porušením povinností dle těchto VLP nebo k vydání bezdůvodného obohacení) jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

12. Závěrečná ustanovení

 12.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01.09.2020

MyStay